სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

დაბადების რეგისტრაცია
მამობის დადგენის რეგისტრაცია
ქორწინების რეგისტრაცია
განქორწინების რეგისტრაცია
სახელის/გვარის შეცვლის რეგისტრაცია
გარდაცვალების რეგისტრაცია
შვილად აყვანის რეგისტრაცია
პირადობის ახალი მოწმობა
პასპორტი
მოქალაქეობა
ბინადრობა
აპოსტილი და ლეგალიზაცია
მიგრაცია
იურიდიული ფაქტები
ქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოებების არარსებობის შესახებ ცნობა
ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი
დოკუმენტების გამოთხოვა
დისტანციური სერვისებისაჯარო რეესტრის სააგენტო

უძრავი ქონების რეესტრი
ბიზნესის რეესტრი
ეკონომიკურ საქმინობათა რეესტრი
შეზღუდვების, საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის რეესტრი
მისამართების რეესტრი
გეოგრაფიული ინფორმაცია და რუკები
პოლიტიკურ გაერთიანებათა რეესტრი 
მუნიციპალიტეტების რეესტრი
საინფორმაციო სერვისები და კანცელარია
გირავნობა/ლიზინგის რეესტრი
დისტანციური სერვისებისაქართველოს ნოტარიუსთა პალატა

სანოტარო მოქმედებათა ელექტრონული რეესტრი
სანოტარო მომსახურება
დაგეგმე ვიზიტი ნოტარიუსთან ციფრული მმართველობის სააგენტო

MY.GOV.GE - მოქალაქის პორტალი
CERT.GOV.GE - კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი რეაგირების ჯგუფი
IP მონიტორინგის სერვისი
IP მისამართის შემოწმების სერვისი
რეესტრთა რეესტრის პორტალისაქართველოს ეროვნული არქივი

საცნობარო მომსახურება
ფოტოკატალოგი
კინოდარბაზი
მკვლევართა დარბაზი
დოკუმენტების სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავება
დოკუმენტების დროებით სარგებლობაში გაცემა
საეკლესიო ჩანაწერები
დიგიტალიზაცია
საკომლო წიგნები
აუდიოსტუდია
ელექტრონული ბიბლიოთეკა
სემინარები და პრაქტიკები
დეპოზიტური შენახვა

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სახელმწიფო დაწესებულებაა, როემლიც მოქალაქეებს სთავაზობს

სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო

საჯარო რეესტრის სააგენტო

ფიზიკური პირებისათვის


კერძო სამართლის სუბიექტებისათვის:


საჯარო სამართლის სუბიექტებისათვის

- See more at: http://www.justice.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=227#sthash.5bFDNNr1.dpufსაქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სახელმწიფო დაწესებულებაა, როემლიც მოქალაქეებს სთავაზობს  
სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო
საჯარო რეესტრის სააგენტო

ფიზიკური პირებისათვის

კერძო სამართლის სუბიექტებისათვის:
საჯარო სამართლის სუბიექტებისათვის